Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Is de vereniging die het doel en de middelen bepaald voor een verwerking van persoonsgegevens. 

Wie is de verwerker?

Is de vereniging (of bond) welke in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens behandelen of verder verwerken. 

Betrokkene(n)

Dit zijn natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden. Denk hierbij bijv. aan leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren.

Persoonsgegevens

Dit zijn alle gegevens welke zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon. Hiervoor zijn we uitgegaan van de persoonsgegevens zoals bekend in Sportlink Club. Er zijn 2 categorieën van persoonsgegevens te weten normale en bijzondere persoonsgegevens. 

Bijzondere persoonsgegevens

In de wet staan een aantal expliciete categorieën genoemd van bijzondere persoonsgegevens. Deze mogen alleen in bepaalde situaties en onder strikte voorwaarden worden verwerkt:

1. Ras of etnische achtergrond. Foto's en video opnamen van personen zeggen ook iets over het ras van een persoon. 

2. Medische gegevens

3. Strafrechtelijk verleden (VOG verklaring)

4. Lidmaatschap van een vakbond

5. Politieke gezindheid

6. Godsdienst of levensovertuiging

7. Seksuele voorkeur

8. BSN 

9. Kind gegevens

Verwerken

Verwerken is elk proces, handeling of uitwisseling waarbij persoonsgegevens gebruikt worden. Bijvoorbeeld het doorsturen aan sportbond of ontvangen van derden, papieren opslag, opslag op de file server, gebruik van persoonsgegevens in de testomgeving, applicaties in de cloud, etc. 

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming (FG) is de vooruitgeschoven persoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en controleert en adviseert de organisatie met betrekking tot de privacywetgeving. 

De FG wordt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal door de AP worden aangesproken in geval van kwesties. 

En FG mag intern of extern worden aangesteld. Indien de FG intern is aangesteld geldt er een ontslagbescherming van 2 jaar.