Wat gebeurt er als ik een andere of een extra trainer registreer? 

U moet bij elk trainingsschema een trainer selecteren. Het registreren van de trainer heeft uitsluitend invloed op bepaalde functies in de app.

 • Het registreren van een andere trainer zorgt ervoor dat de functies die met betrekking tot trainingen behoren bij de trainer aan een andere persoon beschikbaar worden gesteld. 
 • Het registreren van een extra trainer zorgt ervoor dat de functies die met betrekking tot trainingen behoren bij de trainer ook aan deze persoon beschikbaar worden gesteld. 

Wat gebeurt er als ik een ander seizoen selecteer? 

U moet bij elk trainingsschema een seizoen selecteren. Het registreren van een seizoen is van invloed op het plannen van de Trainingsdagen binnen het trainingsschema. Bij het plannen van de trainingsdagen wordt gecontroleerd of deze binnen het geselecteerde seizoen vallen. Met andere woorden: een trainingsschema is seizoensgebonden. U zult per seizoen een een nieuwe trainingsreeks aan moeten maken. U kunt het seizoen alleen wijzigen als u nog geen trainingsdagen aan het trainingsschema hebt gekoppeld.

Het seizoen biedt u verder de mogelijkheid om binnen een vaste periode te zien of u alle trainingsschema's heeft aangemaakt die op uw vereniging van toepassing zijn.

Wat kan ik met de statistieken in Sportlink Club? 

In Sportlink Club heeft dit onderdeel verder geen gevolgen. Dit onderdeel is vooral bedoeld om sturing te geven aan de statistieken die in de app beschikbaar worden gesteld met betrekking tot trainingen. U kunt voor een trainingsschema selecteren op welk team of welke teams het schema van toepassing is. In de app wordt het trainingsschema dan meegeteld in de statistieken bij het desbetreffende team.

Publiceren trainingsschema 

De mogelijkheid om een trainingsschema te publiceren wordt direct aangeboden bij het aanmaken van het trainingsschema. Standaard staat het trainingsschema op gepubliceerd. De mogelijkheden en consequenties met betrekking tot heet publiceren van trainingen worden separaat beschreven in de paragraaf Publicatie van trainingen

Waarom kan ik mijn training(en) niet opslaan? 

Als u een losse training of een trainingsreeks niet op kunt slaan, vallen vermoedelijk één of meer trainingsdata buiten het geselecteerde seizoen. Als u de data die buiten het seizoen vallen verwijdert, kunt u vervolgens de resterende trainingen opslaan.

Waarom is de trainingsduur standaard anderhalf uur? 

Uit ons onderzoek bij diverse verenigingen is gebleken dat het merendeel van de trainingen anderhalf uur in beslag neemt. Deze uitkomst is vertaald door de trainingsduur standaard anderhalf uur te laten zijn op het moment dat u een training aanmaakt.

In het rooster kunt u de trainingsduur wijzigen door te klikken op de onderste rand van de training en deze te verschuiven.


Waarom wijzigt de begintijd van de training als ik de eindtijd wijzig?

Dit is standaard functionaliteit bij het wijzigen van een afspraak, zie bijvoorbeeld ook Microsoft Outlook of Google Agenda. De scenario's die worden ondersteund zijn:

 • De training vindt later plaats 
 • De training vindt eerder plaats 
 • De training wordt korter of langer. 

In veel gevallen zal de duur van de training niet wijzigen. Vandaar dat de begintijd op basis van de trainingsduur wordt aangepast als u de eindtijd wijzigt. Echter, als u daarna de begintijd wijzigt, dan zal de eindtijd niet mee wijzigen.

Waarom wijzigt de eindtijd van de training als ik de begintijd wijzig? 

Dit is standaard functionaliteit bij het wijzigen van een afspraak, zie bijvoorbeeld ook Microsoft Outlook of Google Agenda. De scenario's die worden ondersteund zijn:

 • De training vindt later plaats 
 • De training vindt eerder plaats 
 • De training wordt korter of langer. 

In veel gevallen zal de duur van de training niet wijzigen. Vandaar dat de eindtijd op basis van de trainingsduur wordt aangepast als u de begintijd wijzigt. Echter, als u daarna de eindtijd wijzigt, dan zal de begintijd niet mee wijzigen.

Hoe kan het dat niet alle dagen in mijn trainingsreeks worden gewijzigd? 

Wanneer u voor het eerst de trainingsdagen inplant, heeft u vermoedelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze trainingen voor een langere periode van tijd op dezelfde locatie(s), tijd en weekdag plaats te laten vinden. In de loop der tijd zijn er op die trainingsreeks wijzigingen ontstaan voor een losse training of het restant van de trainingsreeks . Het gevolg van deze wijzigingen is dat de trainingsreeks die u initieel hebt aangemaakt niet meer als zodanig herkend zal worden. Elke wijziging heeft als gevolg dat er voor die wijziging een losse training, dan wel nieuwe trainingsreeks wordt aangemaakt.

Bij het realiseren van de mogelijkheid om trainingsdagen in te plannen is er van uit gegaan dat bij de start van het seizoen alle trainingsschema's worden aangemaakt en dat er gedurende het seizoen incidenteel een wijziging op dit schema zal plaatsvinden. De wijzigingen die gedurende het seizoen plaatsvinden hebben we opgesplitst in twee categorieën:

 • Wijzigingen die op meerdere trainingen van toepassing zijn (vb. ander tijdstip als gevolg van zomertijd of andere kleedkamer in verband met verbouwing) 

  • deze wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing op de trainingen die vanaf dat moment nog moeten plaatsvinden, maar niet voor trainingen in het verleden. 
 • Wijzigingen die op één training van toepassing zijn (vb. ander tijdstip in verband met een wedstrijd op hetzelfde veld) 

  • deze wijzigingen zijn van toepassing op een training die op korte termijn zal plaatsvinden. 

Het inplannen van trainingsdagen kan goed omgaan met dit type wijzigingen zonder dat de andere trainingsdagen in het schema daar hinder van ondervinden. Wilt u na één van de wijzigingen zoals hierboven benoemd een wijziging doorvoeren op de gehele trainingsreeks dan adviseren wij u om de trainingsdagen die vanaf dat moment nog moeten plaatsvinden te verwijderen en in plaats daarvan nieuwe trainingsdagen aan te maken.

Waar kan ik een locatie / kleedkamer voor trainingen toevoegen? 

U kunt bij het inplannen van de trainingsdagen de locatie kiezen waar de training plaatsvindt. Als u in het rooster de juiste dag en het juiste tijdstip heeft gevonden en de afspraak daar wilt vastleggen (door te dubbelklikken) kunt u twee typen locaties toevoegen, te weten het veld /zaal en de kleedkamer. Het is niet mogelijk om geen veld / zaal of kleedkamer te selecteren. Als één of beide locaties echter niet op uw training van toepassing zijn, dan adviseren wij u om een locatie aan te maken met de naam niet van toepassing .

Hoe kan ik zien welke activiteiten er op mijn locaties plaatsvinden? 

U kunt voor elk van de door u aangemaakte locaties de locatiebezetting inzien. De locatiebezetting is beschikbaar onder het menu Vereniging . De locatiebezetting is vanuit het overzicht met Trainingen direct opvraagbaar. Zodoende kunt u bij het inplannen van de desbetreffende training direct inzien hoe de bezetting van die locaties is. (veld / zaal en kleedkamer)

Waar kan ik voor een trainingsschema inzien welke deelnemers zijn vastgelegd voor welke training(en)? 

Er is geen totaaloverzicht met alle deelnemers aan een training of trainingsschema. Er is bovendien geen overzicht per deelnemer aan welke trainingen hij / zij is gekoppeld. In de proces stappen die ondersteund worden voorzien we dat in Sportlink Club de initiële invoer van de trainingsschema's, trainingsdagen en trainingsdeelnemers zal plaatsvinden. Ook voor omvangrijke wijzigingen, zoals een wijziging in alle trainingsdagen vanaf een bepaald moment of het toevoegen van enkele veelbelovende spelers aan een bepaald team voorzien we dat de mogelijkheden in Sportlink Club gebruikt worden. Voor incidentele of laatste moment wijzigingen op de training of deelnemers aan de training voorzien we het gebruik van de app. Om deze reden is ervoor gekozen geen overzichten van deelnemers aan trainingen / trainingsschema's in Sportlink Club beschikbaar te stellen. Dit overzicht is voor de deelnemers / trainer inzichtelijk in de app. Als blijkt dat dit niet goed is, dan wordt dit snel gemeld aan de vereniging, waarna het desbetreffende trainingsschema met deelnemers gecorrigeerd kan worden.

Waar zijn de statistieken in trainingen voor bedoeld? 

U kunt voor een trainingsschema statistieken instellen. Het instellen van deze statistieken heeft uitsluitend impact op informatie die via de app wordt ontsloten. Als u deze optie gebruikt, dan heeft u de mogelijkheid om één of meer bondsteams (als u daar gebruik van maakt) te selecteren. In de teamstatistieken in de app van de desbetreffende bondsteams wordt voor alle deelnemers uit het bondsteam vastgelegd hoe vaak zij aanwezig waren bij trainingen behorend tot het desbetreffende trainingsschema. Met die statistieken wordt inzicht verkregen in het aantal keer dat leden van een team op de training verschijnen.