Deze pagina geeft meer informatie over digitaal vastleggen van machtigingen bij uw leden.

Algemene informatie machtigingen volgens SEPA euro incasso

Om gebruik te kunnen maken van de euro-incasso dient de vereniging in het bezit te zijn van een door de het lid ondertekende schriftelijke SEPA Machtiging. Met het ondertekenen van deze machtiging geeft het lid toestemming aan zijn bank en aan de vereniging om betalingen te laten uitvoeren. Een belangrijk onderdeel van de SEPA euro incasso is dat een machtiging digitaal moeten worden geregistreerd. De machtigingen welke worden aangemaakt en geregistreerd in Sportlink Club zijn volgens de richtlijnen van SEPA opgesteld en bevatten de volgende elementen:

 • De titel van de Euro-incasso Machtiging dient het woord SEPA te bevatten;
 • Naam, adres, woonplaats en land Incassant;
 • Het Incassant-ID. Dit unieke nummer ontvangt de incassant, middels een certificaat, van de bank bij het ondertekenen van het Euro-incasso contract. Lees meer over Rekeningen en incasso overeenkomst registreren ;
 • Het machtigingskenmerk. Dit kenmerk wordt automatisch uitgegeven bij het aanmaken van een machtiging in Sportlink Club, bestaande uit de clubcode en een volgnummer van 7 posities. In combinatie met het Incassant-ID vormt het machtigingskenmerk een unieke referentie naar de machtiging.
 • IBAN nummer (en BIC code van de bank) van de debiteur.
 • Op de machtiging moet worden aangegeven of het een Euro-incasso of een bedrijven Euro-incasso betreft en of het een eenmalige of een doorlopende machtiging betreft;
 • Op de machtiging dient de termijn vermeldt te worden waarbinnen door de debiteur een verzoek tot terugboeking bij haar bank kan worden ingediend;
 • Naam en adres van de debiteur;
 • Plaats en datum van ondertekening;
 • Handtekening van de debiteur.

Geldigheid van bestaande machtigingen

Het is mogelijk dat bestaande machtigingen van de Nederlandse incassovarianten schriftelijke en telefonische Doorlopende Machtiging Algemeen en/of Doorlopende Machtiging Bedrijven door de incassant voor Euro-incasso opdrachten kunnen worden hergebruikt. Deze mogelijkheid moet dan wel in de nieuwe overeenkomst of in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de nieuwe overeenkomst worden vermeld. Een nieuwe, door de debiteur ondertekende machtiging, is dan niet nodig. De incassant vult de bestaande machtiging aan met onderstaande verplichte gegevens. Deze gegevens moeten elektronisch worden vastgelegd, zodat deze in de incasso-opdracht kunnen worden vermeld. Het betreft:

 • Het Incassant ID. Dit unieke nummer ontvangt de Incassant van de Bank bij het ondertekenen van het Euro-incassocontract - zie Rekeningen en incasso overeenkomst registreren
 • Het IBAN nummer van de debiteur
 • Het machtigingskenmerk - Dit kenmerk wordt automatisch uitgegeven bij het aanmaken van een machtiging in Sportlink Club, bestaande uit de clubcode en een volgnummer van 7 posities.
 • De datum van ondertekening is bij het digitaliseren van bestaande machtigingen altijd 01-11-2009, onafhankelijk van de datum van ondertekening van de oorspronkelijke machtiging. Hieraan kan de bank zien dat het om een gedigitaliseerd, bestaande machtiging gaat.

Het lid moet middels een vooraankondiging vóór het versturen van de eerste Euro incasso opdracht geïnformeerd worden over o.a. bovengenoemd Incassant-ID en het kenmerk van de machtiging.