GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOETBAL.NL

Door het accepteren van deze gebruikersvoorwaarden komt een dienstenovereenkomst tot stand met KNVB en Voetbalmedia BV (hierna: “VM”).

1. AUTEURSRECHT

Voetbal.nl is een dienst van de KNVB en van Voetbalmedia BV (hierna: “VM”) die mede wordt uitgevoerd door Sportlink Services BV (hierna: “SL”). Voetbal.nl is beschikbaar via de website: www.voetbal.nl en/of de Voetbal.nl app.
Voetbal.nl, eventueel daarbij gebruikte software en het ontwerp, de tekst en alle ‘content’, logo's en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan, vallen onder intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van KNVB/VM/SL, waarbij het mogelijk is dat in Voetbal.nl incidenteel ook eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. Respecteer alle intellectuele eigendomsrechten. Deze voorwaarden gelden zowel voor de website (www.voetbal.nl) als voor de app (Voetbal.nl app).

2. GEBRUIKSRECHT, CONDITIES

Aan jou wordt een beperkte licentie verleend voor het gebruik van Voetbal.nl zoals hieronder verder omschreven. Een persoon mag alleen voor zichzelf een account aanmaken. Jij mag het account en alle gegevens en materialen die te vinden zijn op/in Voetbal.nl, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken om met name:

 • clubs, teams en spelers te volgen;
 • uitslagen en statistieken te zien;
 • ander voetbalnieuws te ontvangen;
 • als speler of vrijwilliger op een handige manier informatie over jouw club of team te ontvangen;
 • informatie te delen over wie er aanwezig is bij wedstrijden; en/of
 • informatie te delen wie er helpt bij vrijwilligerstaken of andere activiteiten.

Je dient alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, te respecteren en je aan de wet en deze gebruikersvoorwaarden te houden. Met betrekking tot jouw account, houd je jouw wachtwoord geheim. Elk ander gebruik van welk materiaal op Voetbal.nl dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KNVB/VM/SL is niet toegestaan.

Het is met name niet toegestaan:

 • Voetbal.nl accounts en profielen te delen met anderen, aan te maken voor anderen, of te laten gebruiken door anderen;
 • gegevens van Voetbal.nl te kopiëren, aan te passen, te distribueren of herpubliceren anders dan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden;
 • software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen te ontwikkelen, ondersteunen of gebruiken om Voetbal.nl accounts, profielen en andere gegevens van Voetbal.nl te kopiëren of te scrapen c.q. aan het Voetbal.nl platform te onttrekken, met inbegrip van crawlers, invoegtoepassingen en modules voor browsers, of andere technologie of handmatige activiteit;
 • toegangscontrolesystemen of gebruikslimieten voor Voetbal.nl te omzeilen of ontwijken;
 • het uiterlijk of de werking van de Voetbal.nl na te bootsen door middel van framing, mirroring of op andere wijze.

3. UITSLUITINGEN

Voetbal.nl en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. KNVB/VM/SL aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens wordt er niet gegarandeerd dat de informatie en/of faciliteiten die via Voetbal.nl toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat Voetbal.nl vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen.

4. HANDELEN IN STRIJD MET DE WET EN DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN

KNVB/VM behouden zich het recht voor om jouw gebruik van Voetbal.nl of jouw account zonder voorafgaande aankondiging te beperken of stop te zetten. KNVB/VM behouden zich voorts het recht voor om Voetbal.nl (dienstverlening) (geheel of gedeeltelijk) op te schorten of te beëindigen indien KNVB/VM/SL van mening zijn dat je deze gebruikersvoorwaarden of de wet overtreedt, of Voetbal.nl op enigerlei wijze misbruikt.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch KNVB/VM/SL, noch enige van haar respectieve directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via Voetbal.nl worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien KNVB/VM/SL op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren.

Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van KNVB/VM/SL gezamenlijk het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat je (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van Voetbal.nl .

6. SCHADELOOSSTELLING 

Hierbij stem je er mee in KNVB/VM/SL en hun medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: jouw gebruik (of misbruik) van Voetbal.nl, wat je verstuurt middels e-mail, uploadt, post of een andere vorm van communicatie via Voetbal.nl, of jouw schending of vermoedelijke schending van deze gebruiksvoorwaarden

7. LINKS 

Links naar andere diensten zijn louter voor jouw gemak, KNVB/VM/SL zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze diensten. KNVB/VM/SL zijn niet verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere diensten.

8. WIJZIGEN

KNVB/VM behouden zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht. Wanneer je Voetbal.nl blijft gebruiken, ga je akkoord met eventuele veranderingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om iedere keer dat je Voetbal.nl bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. KNVB/VM behouden zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van Voetbal.nl te wijzigen, iets toe te voegen of iets stop te zetten, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

9. TOEPASSELIJK RECHT

Op Voetbal.nl (dienstverlening) en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de toepasselijke rechter in het arrondissement Utrecht.

10. OVERIGE BEPALINGEN

Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, maar zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. De vernietigde bepaling zal alsdan vervangen worden door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst van de vernietigde bepaling ligt. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.